Jahiseaduse nõuded, mis puudutavad jahikoeri

Jahiseaduse nõuded, mis puudutavad jahikoeri

Eelmine
Järgmine

Jahiseadus

§ 23. Jahipidamine

(1) Jahipidamine ehk küttimine on uluki jälitamine, püüdmine, tabamine või surmamine.

(2) Jahipidamisega on võrdsustatud jahikoeraga looduses viibimine.

(3) Jahipidamiseks ei peeta:

4) jahimaal viibimist lõastatud jahikoeraga;

6) jahikoera jooksutamist, katsetamist või õpetamist selleks lubatud ajal ja kohas.

§ 24. Jahipidamisvahendid ja -viisid

(1) Lubatud jahipidamisvahendid on:

7) jahikoer.

§ 29. Jahikoera kasutamine

(1) Jahipidamisel tohib kasutada jahikoera, kellel on jahikoerapass või muu jahikoera tõugu tõendav dokument ning kes on kiibistatud või tätoveeringuga märgistatud. Jahikoeraga jahipidamisel peab kaasas olema jahikoerapass või muu jahikoera tõugu tõendav dokument.

(2) Jahipidamisel kasutada lubatud koeratõugude nimekirja kehtestab keskkonnaminister jahieeskirjas.

(3) Jahikoerapassi annab ja antud jahikoerapasside arvestust peab Keskkonnaamet või käesoleva seaduse § 10 lõike 1 alusel Keskkonnaministeeriumiga halduslepingu sõlminud isik.

NB!Keskkonnaministeeriumiga on halduslepingu sõlminud Eesti Jahikoerte Tõuühing.

(4) Jahikoerapassi taotlemise ja andmise korra ning passi vormi kehtestab keskkonnaminister määrusega.

(5) Väljaspool jahikoeraga jahipidamiseks lubatud aega tohib jahikoera:

1) kasutada haavatud, surnud ning liiklusõnnetuses ja muul viisil viga saanud uluki otsimiseks;

2) jooksutada ilma ulukit laskmata jahipiirkonna kasutaja kirjaliku loaga määratud kohas 1. septembrist 30. septembrini;

3) katsetada ja õpetada maaomaniku või jahipiirkonna kasutaja ettepanekul Keskkonnaameti kirjaliku loaga määratud ajal ja kohas.

§ 54. Jahipidamine jahikoeraga, kellel puudub jahikoerapass ning muu jahikoera tõugu tõendav dokument

Jahipidamise eest jahikoeraga, kellel puudub jahikoerapass või muu jahikoera tõugu tõendav dokument, karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

§ 55. Jahikoera katsetamine ja õpetamine keelatud ajal ning ilma loata

Jahikoera katsetamise või õpetamise eest keelatud ajal või ilma asjaomase loata karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

§ 56. Jahipidamiseks vajaliku dokumendi jahipidamisel kaasasoleku nõude rikkumine

Jahikoerapassi või muu jahikoera tõugu tõendava dokumendi jahipidamisel kaasasoleku nõude rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

 


Testi oma teadmisi

Tulemus:  

Teadmiste tase:  

Eelmine
Järgmine
Minu märkmed

Lisa uus märge